poltyka prywatności Travelink.pl - Travelink.pl

Przejdź do treści

poltyka prywatności Travelink.pl

Informacje
Polityka prywatności i cookie Czas Podróży Reisebus

Właścicielem serwisu Travelink.pl jest Reisebus® Czas Podróży® z siedzibą w Częstochowie zwany dalej Reisebus.
Reisebus niezwykle ceni zaufanie swoich Klientów, dlatego też ich dane przechowywane są z najwuższą starannością chroniąc je przed  dostępem przez osoby niepowołane. Poniżej przedstawione zostały zasady jakie są stosowane w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Klientów i Użytkowników przez Reisebus.

Reisebus stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Reisebus stale kontroluje proces przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym zakresie udzielając odpowiednich upoważnień osobom lub firmom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zawartej umowy z Klientem lub usługi zamówionej przez Klienta.

Administratorami danych osobowych lub Podmiotem przetwarzającym dane, w zależności od rodzaju umowy / zamówionej usługi jest Czas Podróży Reisebus w Częstochowie, Aleja Wolności 1/3, tel. 34 365.11.17,  e-mail: rodo@reisebus.pl.

Państwa  dane osobowe, które są niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa życzenie przed zawarciem umowy to:  dane adresowe, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób wyjeżdżających, numery telefonów, dane zawarte w dowodach osobistych lub paszportach przy wyjazdach do Państw nienależących do Unii Europejskiej, adresy e-mail.

Państwa  powyższe dane osobowe gromadzone lub pozyskane w związku z przygotowaniem do zawarcia  umowy lub zawarciem umowy będą przetwarzane w celach:
 • zawarcia  i wykonania umowy /realizacji usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług  turystycznych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie  umowy”,
 • wykonania ciążących Reisebus obowiązków  prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania  odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) –  „obowiązek prawny”,
 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 • marketingu  usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1  lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, marketingowych, w  przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym  celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

Państwa  dane osobowe mogą być przekazywane tylko i wyłącznie kontrahentom i  partnerom Reisebus biorącym udział w realizacji zawartej przez Państwo umowy / zamówionej usługi takim jak:
 • hotele i obiekty noclegowe, touroperatorzy lub pośrednicy  turystyczni, którym zlecone zostało pośrednictwo w realizacji imprezy  turystycznej / usługi, linie lotnicze, przewoźnicy, piloci i rezydenci,  pośrednicy wizowi i konsulaty, agenci turystyczni działający na  podstawie umowy agencyjnej, właściciele systemów rezerwacyjnych funkcjonujących w ramach serwisu Travelink.pl,
 • poczta i firmy kurierskie - dostarczczycile przesyłek do Państwa,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa,
 • towarzystwa  ubezpieczeniowe, które wykorzystują dane w celu zawarcia i wykonania  umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego i  likwidacji ewentualnej szkody oraz dochodzenia roszczeń związanych z  zawartą umową ubezpieczenia.

Okres  przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od okresu  niezbędnego do realizacji wymienionych powyżej celów i od podstawy  prawnej i będzie to odpowiednio czas:
 • trwania umowy,
 • wykonywania obowiązków prawnych
 • w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 • do momentu wycofania zgody.

Mają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • żądania poprawienia lub uzupełnienia niekompletnych lub błędnych danych osobowych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych do innych administratorowi danych lub podmiotów przetwarzających dane,
 • żadania do "bycia zapomnianym",
 • cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie jednak wycofanie zgody nie ma  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego  dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia skargi do Organu Nadrzędnego jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy prawa.

Państwa  dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, o ile udział w  imprezie turystycznej/usługa nie jest realizowana przez lub w państwie trzecim.  Przez państwo trzecie rozumie się wszystkie kraje poza państwami  członkowskimi Unii Europejskiej, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej  Brytanii i Irlandii Północnej, innymi krajami będącymi sygnatariuszami  porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Szwajcarią.

Podanie  danych jest dobrowolne jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy/realizacji usługi polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług  turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów. Wykonanie  umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych  osobowych w celu marketingowym.

Reisebus może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego  podejmowania decyzji. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane  dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług.  Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty,  jakie Państwo mogą otrzymywać - oferta będzie dopasowywana do Państwa  potrzeb.

W naszym serwisie przechowujemy także inne dane niż te, które  pozyskujemy z wykorzystaniem plików "cookies". Te dane to przede  wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę  stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa  przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę  internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy  informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

Na stronach serwisu Travelink.pl wyjorzystywane są pliki cookie - to plik tekstowy, który zapisywany jest na dysku urządzenia, na którym wyświetlono stronę (tj. komputer, tablet, smartphone) Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje osobowe, jedynie historia przeglądania strony.

Pliki cookies wykorzystywane są do:
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Użytkownik w ustawieniach przeglądarki internetowej może uzyskać informacje, w jaki sposób może zapobiec akceptowaniu plików cookies przez przeglądarkę, w jaki sposób ustawić przeglądarkę, aby informowała o fakcie otrzymania nowych cookies oraz w jaki sposób można całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku urządzenia. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje lub usługi serwisu mogą nie działać prawidłowo.

Serwis internetowy travelink.pl może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. Reisebus nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności oraz politykę prywatności obowiązujące na tych innych serwisach internetowych. Prosimy o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu internetowego oraz do zaznajamiania się z oświadczeniami dotyczącymi zasad poufności w każdym innym serwisie.

Strona internetowa travelink.pl zawiera lub będzie zawierała serwisy, w których wprowadzane przez Użytkownika treści (np. opinie) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tym serwisie i sam decyduje o tym, jak mają one być  podpisywane.

W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności i cookies, prosimy kontaktować się za pośrednictwem serwisu za pomocą zakładki Napisz.Copyright © Travelink.pl - Reisebus® Czas Podróży®  1992 - 2023
Aleja Wolności 1 (DHU Kwadraty),
Częstochowa, Polska
ponad 310 tys. zadowolonych Klientów.

Opublikowane na stronach travelink.pl informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Wróć do spisu treści